Ecart Studio : Location Based Application Development
ECARTSTUDIO
Location-Based Technology กับทิศทางการบริหารธุรกิจในอนาคต ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้าน Location-Based ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการระบุตำแหน่ง โดยอาศัยการเชื่อมโยงระบบ GPS ในโทรศัพท์มือถือกับดาวเทียมที่อยู่นอกโลกนั้น ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นแอพพลิเคชั่นหรือระบบงานทั้งสำหรับให้ประชาชนทั่วไปใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาสถานที่ต่างๆ หรือพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่นเฉพาะด้านซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงานของธุรกิจหรือองค์กรทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจากแนวโน้มของการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานบนสมาร์ทโฟนให้ดีและทันสมัยขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนั้น ทำให้เทคโนโลยีทางด้าน Location-Based เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ รวมไปถึงการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้าน Location-Based หลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ Location Based Information System ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์ ตั้งแต่สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอภาพรวมของข้อมูลและดูรายละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีทางด้าน Location-Based ที่ทันสมัยนั้น ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบงานเฉพาะด้าน เพื่อมาใช้ปฎิวัติและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากในองค์กร พร้อมทั้งช่วยให้การแสดงผล Data Visualization เข้าใจได้ง่ายบนระบบแผนที่ออนไลน์ ด้วยประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีทางด้าน Location-Based หลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ Location Based Information System ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์ ตั้งแต่สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงการช่วยวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอภาพรวมของข้อมูลและดูรายละเอียดของแต่ละจุดข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ จึงสามารถกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีทางด้าน Location-Based ที่ทันสมัยนั้น ได้ถูกนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบงานเฉพาะด้าน เพื่อมาใช้ปฎิวัติและเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากในองค์กร พร้อมทั้งช่วยให้การแสดงผล Data Visualization เข้าใจได้ง่ายบนระบบแผนที่ออนไลน์ โดยทั่วไป ระบบ Location Based Information System นั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ในหลากหลายประเภทองค์กรและธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร ประกันภัย โรงพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงบริการ Call Center และสามารถนำไปใช้งานได้ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ฟังก์ชันการใช้งานของแต่ละระบบก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งธุรกิจหรือองค์กรต่างๆสามารถเลือกระบบงานที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงกับความต้องการและให้ประโยชน์กับองค์กรได้สูงสุด ทั้งนี้ ในการพิจารณาเลือกระบบ Location Based Information System มาใช้นั้น ธุรกิจหรือองค์กรควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้
ความสามารถในการรองรับการใช้งานภายในองค์กร รวมทั้งความสามารถในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และแก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานในแต่ละระดับหรือแต่ละแผนก
จำนวนจุดข้อมูลและประเภทของข้อมูลที่ระบบสามารถรองรับได้ โดยถ้าระบบสามารถรองรับจำนวนจุดข้อมูลได้มาก พร้อมทั้งเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข รูปภาพ ข้อความ ก็จะยิ่งช่วยสนับสนุนให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความสามารถในการเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ Smartphone และ Tablet เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและเพิ่มความถูกต้องของการเก็บพิกัดตำแหน่งของข้อมูล
การแสดงรายงานข้อมูลแบบ Real-Time ตามขอบเขตที่ต้องการ (ภาค/ จังหวัด/ อำเภอ/ ตำบล) ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กราฟหรือ Excel
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ Application อื่นๆได้ในอนาคต
ความสามารถรองรับการทำงานบนระบบ Cloud ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจที่มีแผนงานที่จะขยายสู่ Global Network ในอนาคต
การเลือกใช้ระบบ Location Based Information System ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น จะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากขององค์กรบนระบบแผนที่ออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ระบบ Location Based Information System จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ธุรกิจหรือองค์กรจะนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความทันสมัย เพิ่มความถูกต้องของข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว สนับสนุนข้อมูลโดย
บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด โทร. 02-643-0807-9 Website: www.ecartstudio.com Email: info@ecartstudio.com